Výzva MAS

MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 08. 01. 2024 výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Podporované aktivity: 

  •  Robotizace, automatizace, digitalizace
  •  Web, cloud
  •  Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek
  • služby
  • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Datum zahájení sběru žádostí je 08. 01. 2024 (09:00).

Datum ukončení sběru žádostí je 29. 03. 2023 (12:00).

Režim podpory: de minimis

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 000 000 Kč.

Míra dotace: 50 %.

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.

Více informací nalezne na webu: http://www.bojkovsko.cz/mas/vyzvy-sclld-21/op-tak/1-vyzva.html

Sňato dne: 30. 03. 2024